Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tên miền đăng ký tại P.A Vietnam được bảo hộ như thế nào?

Tên miền Việt Nam đăng ký tại P.A Vietnam được bảo hộ bởi các văn bản pháp lý của Việt Nam ( VNNIC) thông qua website http://vnnic.vn. Tên miền đã cấp cho chủ thể nào đủ điều kiện thì sẽ thuộc quyền của chủ thể đó, thông tin chủ thể được công bố qua Website http://vnnic.vn. Chỉ có trường hợp sử dụng tên miền vào mục đích vi phạm pháp luật mới có thể dẫn đến trường hợp bị thu hồi tên miền. Ngoài ra khi chủ thể đăng ký tên miền tại P.A Vietnam được thể hiện qua hợp đồng hoặc các giấy tờ P.A Vietnam cung cấp và chủ thể. Vì vậy chủ thể sẽ có toàn quyền sử dụng và quyền sở hữu tên miền đó và không sợ bị người khác lấy. Sau khi đăng ký domain tại P.A Vietnam. Khách hàng sẽ được cung cấp tài khoản và công cụ quản lý.

Tài khoản quản lý tại https://support.pavietnam.vn

 

Rate this post
Exit mobile version