Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Thay đổi tên miền cho website wordpress.

Hướng dẫn thay đổi tên miền cho Website WordPress

Có 2 cách để thực hiện và hướng dẫn chi tiết

Cách 1. Đổi tên miền  trong file wp-config.php.

Bạn cần login vào host tìm đến file wp-config.php.

– Edit file wp-config.php. Thêm 2 dòng code sau vào file wp-config.php.

define( 'WP_HOME', 'http://domain.com' );
define( 'WP_SITEURL', 'http://domain.com' );
Lưu ý: domain.com thay bằng tên miền mới cần đổi.

– Khi chỉnh sửa bằng cách này thì không thể sửa các giá trị mục Settings ->general trên bảng quản trị WordPress  được nữa.

Cách 2. Đổi tên miền trong database.

Bạn login vào host –>phpmyadmin ->table _options để Edit.

Thay đổi 2 dòng siteurl và home (bằng cách click đôi vào ô muốn sửa) thành tên miền mà bạn muốn thay đổi → Enter để hoàn tất

Sau khi đổi tên miền cho website WordPress, bạn truy cập vào quản trị website WordPress → Settings → Permalinks → Save changes để hệ thống tự động cập nhật URL mới.

Tham khảo dịch vụ Hosting WordPress tại P.A Việt Nam https://www.pavietnam.vn/vn/wordpress.html

https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
Exit mobile version