Thiết lập cấu hình cho phép thay đổi mật khẩu trong Roundcube webmail – Kloxo

  • Wednesday 20/11/2013
Đăng nhập SSH vào VPS
Bước 01:

Di chuyển đến thư mục:

cd /home/kloxo/httpd/webmail/roundcube/plugins/password/
Sao chép tập tin cấu hình: 
cp config.inc.php.dist config.inc.php
Chỉnh sửa tập tin: config.inc.php 
Tìm đên dòng: 
$rcmail_config['password_query'] = 'SELECT update_passwd(%c, %u)';
Thay thế bằng:
$rcmail_config['password_query'] = 'UPDATE vpopmail.vpopmail SET pw_passwd= %c, pw_clear_passwd= %p WHERE pw_name= %l AND pw_domain = %d LIMIT 1';
– Lưu và thoát khỏi file.
Bước 02: Gán quyền cho user rouncube đối với database: vpopmail
+ Truy cập mysql thông qua phpmyadmin hoặc commandline.
GRANT ALL PRIVILEGES ON vpopmail.* TO roundcube@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
Thoát khỏi mysql.
Bước 03: 
– Di chuyển đến thư mục: 
cd  /home/kloxo/httpd/webmail/roundcube/config
– Sửa file:  main.inc.php
+ Tìm dòng:
$rcmail_config = array();
+ Sửa thành:
 $rcmail_config['plugins'] = array('password');
Lưu và thoát  khỏi file.
Như vậy user khi truy cập webmail roundcube đã có thể thiết lập được thay đổi password email mà không cần thông qua quản trị kloxo admin.
Chúc bạn thành công.
Rate this post