Thời hạn để Nhà đăng ký xét duyệt hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet?

  • Sunday 16/10/2016

Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng phải thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia chuyển nhượng về kết quả xét duyệt hồ sơ chuyển nhượng.