Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Chat30s – v.2] Thông báo cuộc chat – Cấu hình bật thông báo

Khi có cuộc chat tới trên cửa sổ chat của nhân viên, cột bên trái sẽ xuất hiện thông báo. Chia làm 2 dạng

 

     
Thông báo cuộc chat ngoài hiển thị như trên còn có thêm Chuông reo và popup trình duyệt. Yêu cầu trình duyệt phải bật Sound, Notify . Xem thêm hướng dẫn cài đặt thông báo trình duyệt tại đây
Đối với Notify trình duyệt, khi cuộc chat tới và là cuộc chat chỉ định cho chính nhân viên đó thì sẽ xuât hiện popup thông báo (kể cả khi nhân viên đang thu nhỏ trình duyệt làm việc khác). Cuộc chat gửi cho nhiều nhân viên cùng lúc thì Popup thông báo sẽ không xuất hiện, mà chỉ chí reo chuông

 

4.5 / 5 ( 118 bình chọn )
Exit mobile version