Điều chỉnh nghiệp vụ chuyển nhượng tên miền theo QĐ số 16/2021/QĐ-TTg

  • Saturday 29/05/2021

Kính gửi: Quý khách
Từ ngày 01/06/2021 nghiệp vụ Chuyển nhượng QSD tên miền sẽ được điều chỉnh thực hiện theo QĐ số 16/2021/QĐ-TTg, thay thế các nội dung vẫn thực hiện theo Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá (Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT);
Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT do hướng dẫn căn cứ vào Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet sẽ hết hiệu lực thi hành từ 01/6/2021.

Như vậy, từ ngày 01/06/2021 hồ sơ chuyển nhượng QSD tên miền mới sẽ không còn sử dụng biểu mẫu:

+ Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng (có xác nhân bên nhận chuyển nhượng).

Các biểu mẫu khác vẫn sử dụng. 

Đồng thời, các biểu mẫu liên quan đến tên miền có sự cập nhật:

+ Thông tin cá nhân thì thông tin CMND sẽ điều chỉnh CMND/CCCD/Passport.
+ Thông tin tổ chức thì thêm: Mã số doanh nghiệp (MST).
Nhà đăng ký P.A Việt Nam đã cập nhật các biểu mẫu tại:
https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html

Link tư vấn chuyển nhượng xem  Tại đậy

Quý khách cập nhật thông báo để triển khai, áp dụng nghiệp vụ chuyển nhượng QSD tên miền theo QĐ số 16/2021/QĐ-TTg kể từ 01/06/2021.

Trân trọng thông báo.

Rate this post