Thống kê số lần truy cập của các IP vào website!

  • Monday 18/05/2020

Câu lệnh sẽ  hiển thị những địa chỉ IP có ở phần đầu của access log (X-FORWARDED_FOR)

Đối với apache :

awk '{print $1}' /var/log/httpd/access_log | sort | uniq -c | sort -nr

Đối với Nginx :

awk ‘{print $1}’ /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -nr

Đối với từng domain riêng lẻ bạn nên check log của SSL vì hiện tại hầu hết truy cập hiện tại đều thông qua port 443.