Thống kê số lần truy cập của các ip vào website!

  • Monday 18/05/2020

Thống kê số lần truy cập của các ip vào website!

Câu lệnh sẽ  hiển thị thống kê những địa chỉ IP có ở phần đầu của access log (X-FORWARDED_FOR), giúp bạn dễ phát hiện hệ thống website có đang bị ddos hay không

Đối với apache để thống kê số lần truy cập của các IP vào website:

awk '{print $1}' /var/log/httpd/access_log | sort | uniq -c | sort -nr

Đối với Nginx để thống kê số lần truy cập của các IP vào website :

awk '{print $1}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -nr

Đối với từng domain riêng lẻ bạn nên check log của SSL vì hiện tại hầu hết truy cập hiện tại đều thông qua port 443.

 

Rate this post