Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Thống kê số lần truy cập của các ip vào website!

Thống kê số lần truy cập của các ip vào website!

Câu lệnh sẽ  hiển thị thống kê những địa chỉ IP có ở phần đầu của access log (X-FORWARDED_FOR), giúp bạn dễ phát hiện hệ thống website có đang bị ddos hay không

Đối với apache để thống kê số lần truy cập của các IP vào website:

awk '{print $1}' /var/log/httpd/access_log | sort | uniq -c | sort -nr

Đối với Nginx để thống kê số lần truy cập của các IP vào website :

awk '{print $1}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -nr

Đối với từng domain riêng lẻ bạn nên check log của SSL vì hiện tại hầu hết truy cập hiện tại đều thông qua port 443.

 

Rate this post
Exit mobile version