Tìm kiếm file/thư mục có dung lượng lớn (Linux)

  • Saturday 01/02/2020

Một số câu lệnh tìm kiếm thống kê dung lượng

– du -a /home | sort -n -r | head -n 10 : thống kê 10 thư mục chiếm dung lương nhiều nhất trong thư mục /home

– du -hs * | sort -rh | head -10 : thống kê 10 thư mục chiếm nhiều dung lượng nhất .

– du -Sh | sort -rh | head -10 : hiển thị 10 thư mục, tập tin chiếm nhiều dung lượng nhất bao gồm cả thư mục con

– find -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 10 : hiển thị 10 tập tin có kích thước lớn nhất

– find /home/user/Dowloads/ -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 10 : tìm kiếm và hiển thị 10 tập tin có kích thước lớn nhất tại 1 thư mục cụ thể.

Để tìm hiểu thêm 1 số câu lệnh quản trị Linux cơ bạn bạn có thể click vào tại đây

Để tham khảo và đăng ký dịch vụ VPS tại P.A bạn có thể click vào đây

Rate this post