Tìm kiếm file/thư mục có dung lượng lớn (Linux)

  • Saturday 01/02/2020

– du -a /home | sort -n -r | head -n 10 :hiển thị 10 thư mục chiếm dung lương nhiều nhất trong thư mục /home

– du -hs * | sort -rh | head -10 : hiển thị 10 thư mục chiếm nhiều dung lượng nhất .

– du -Sh | sort -rh | head -10: hiển thị 10 thư mục, tập tin chiếm nhiều dung lượng nhất bao gồm cả thư mục con

– find -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 10 : hiển thị 10 tập tin có kích thước lớn nhất

– find /home/user/Dowloads/ -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 10 : tìm kiếm và hiển thị 10 tập tin có kích thước lớn nhất tại 1 thư mục cụ thể.