Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cảnh báo nguy cơ bảo mật cho 3 tỷ người dùng Chrome từ Google

Cảnh báo bảo mật gừ Google

Google đưa cảnh báo khẩn đến 3 tỷ người dùng Chrome

Theo Forbes – Người dùng Chrome phải khẩn trương cập nhật trình duyệt của họ

 

 

Exit mobile version