Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tôi có nên gia hạn tên miền trong nhiều năm hay không? số năm gia hạn tối đa?

Bạn nên gia hạn tên miền nhiều năm một lần. Nó giúp bạn tránh mất thời gian hơn. Số năm gia hạn có thể tới 10 năm.

Rate this post
Exit mobile version