Tôi Có thể đổi tên miền khác khi đăng ký sai hay không?

  • Sunday 03/06/2012

Đối với tên miền, bạn không thể đổi tên khi đăng ký sai, bạn sẽ phải trả tiền một lần nữa để đăng ký một tên đúng.

Việc đăng ký là phải chính xác không thể hủy bỏ hay thay đổi tên khác