Tôi đã đăng ký tên miền .vn và bây giờ tôi muốn cấp tên miền dưới tên miền của mình cho một tổ chức, cá nhân khác thì có được không?

  • Saturday 12/03/2016

Không được, vì theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cơ quan, tổ chức chỉ được cấp tên miền dưới tên miền đăng ký cho các đơn vị thành viên, các cá nhân đang làm việc trong cơ quan, tổ chức của mình và phải có trách nhiệm quản lý các tên miền cấp dưới mà mình đã cấp. Không được cấp tên miền dưới tên miền của mình cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.