Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tôi được đăng ký tối thiểu và tối đa bao nhiêu DNS cho 1 tên miền?

Bạn được đăng ký tối thiểu là 02, tối đa là 13 máy chủ DNS cho 1 tên miền.

Hiện tại NĐK cho phép bạn nhập 3 DNS

Rate this post
Exit mobile version