Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tôi được phép đổi tên chủ thể tên miền của mình trong trường hợp nào?

Nguyên tắc đổi tên chủ thể tên miền (tham khảo tại Điểm 6 Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và mục 4. Sửa đổi Điều 10 tại thông tư số 06/2019/TT-BTTTcác trường hợp cho phép đổi tên chủ thể:

o   Tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

o   Sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền.

o   Tổ chức lại Doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền.

o  Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

–         Các trường hợp không được đổi tên chủ thể:

o   Tên miền đang trong quá trình xử lý tranh chấp.

o   Tên miền hết hạn sử dụng.  

o   Tên miền đang xử lý vi phạm.

o   Tên miền đang trong trạng thái chờ chuyển đổi Nhà đăng ký.

o   Tên miền đang trong trạng thái chờ xử lý thu hồi.

Rate this post
Exit mobile version