Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tôi muốn đăng ký tên miền dangcongsanvietnam.vn thì có được không?

Tên miền dangcongsanvietnam.vn là tên gọi của tổ chức Đảng, liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia nên tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ theo quy định. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ thì không được đăng ký tên miền này.

Rate this post
Exit mobile version