Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tổng hợp hướng dẫn sử dụng điểm thẻ thành viên

Tổng hợp hướng dẫn sử dụng điểm thẻ thành viên, điểm PA+.

1/ Qui định sử dụng thẻ thành viên, hướng dẫn tại đây

2/ Xem điểm thẻ thành viên, hướng dẫn tại đây

3/ Chuyển điểm thẻ thành viên, hướng dẫn tại đây

4/ Tạo promotion code  từ thẻ thành viên, hướng dẫn tại đây

3/ Qui định, sử dụng điểm PA +, hướng dẫn tại đây

Rate this post
Exit mobile version