Hướng dẫn khắc phục lỗi “Too many recipients to the message” trên mail list Cpanel

  • Tuesday 23/06/2020

Một vài trường hợp chúng ta gửi mail vào mail list thì ở mục kiểm duyệt sẽ nhận được thông báo “Too many recipients to the message”.

Lỗi phát sinh do các bạn chưa cấu hình khai báo số lượng người nhận mail trong phần cài đặt mail list, cụ thể là trong Privacy options -> Recipient filters. 

Mặc định mục Ceiling on acceptable number of recipients for a posting đang được set là 10, các bạn có thể tăng lên con số lớn hơn như 50 , 100. Nếu các bạn set thông số này là 0 thì hệ thống sẽ hiểu là tắt chức năng giới hạn người nhận mail trên mail list. 


Các bạn có thể tham khảo các bài viết hướng dẫn về mail list và mail server theo link bên dưới.

https://kb.pavietnam.vn/category/email-server/exim

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post