Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Trên kloxo hay xảy ra vấn đề: Đã tạo host hoặc park domain rồi nhưng truy cập vẫn hiển thị trang mặc định của kloxo

+ Trường hợp khi tạo 1 host client trên kloxo, truy cập ra trang default kloxo thì xử lý như sau:

ssh vào server gõ lệnh

/script/cleanup nhấn enter sau đó gõ tiếp lệnh

service httpd restart nhấn enter rồi thử lại là được.

Lưu ý: cần xóa file index.html trong host (file mặc định mà kloxo tạo ra khi tạo host)

+ Trường hợp park domain vào 1 host abc.com (user: abc) kloxo khi truy cập ra trang default kloxo:

ssh vào server, cd đến thư mục /home/apache/domain xóa file abc.conf (file mặc định khi chưa park sẽ là abc.com.config), khi park 1 domain dfx.com vào host abc.com sẽ phát sinh thêm 1 file abc.conf vì vậy khi truy cập domain park ra trang default kloxo, chỉ cần xóa file abc.config rồi restart apache là được.

Rate this post
Exit mobile version