Trích xuất certificate và private key từ file .pfx trên tool online

  • Thursday 06/05/2021

Nếu bạn đã có 1 file *.pfx và cần lấy certificate và private key từ file này, bạn có thể sử dụng tool online sau:

https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html

Sau khi truy cập https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html

Chọn các mục như sau

  • Certificate File to Convert : Click “Choose File” > Chọn file pfx từ máy tính của bạn
  • Type of Current Certificate : Chọn “PFX/PKCS#12
  • Type To Convert To: Chọn “Standard Pem
  • PFX Password: nhập password của file pfx (nếu có)
  • Click “Convert Certificate” để lưu file với dạng .pem . File này sẽ chứa thông tin Private Key Và Certificate (trích xuất từ file pfx)