Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn số 4517/TCT-DNNCN ngày 05/12/2022 về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền và công văn số 15461/CTTPHCM-TTHT ngày 12/12/2022 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 15/12/2022 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo tập huấn về triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền với Người nộp thuế vào ngày 12/01/2023.

1. Lợi ích Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Việc triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền mang lại những lợi ích thiết thực cho cả người bán và người mua khi thực hiện giao dịch kinh doanh. Người bán chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ; xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn. Đồng thời, người mua có thể nhận HĐĐT ngay khi thanh toán – tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng có được hóa đơn tham gia dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”. HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền không bắt buộc có chữ ký số; khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế. Đồng thời, chủ động 24/7 trong việc xử lý sai sót phát sinh ngay trên thiết bị của NNT nếu đã được cài đặt phần mềm HĐĐT từ máy tính tiền theo chuẩn của cơ quan thuế.

2. của CQT trên HĐĐT khởi tạo từ MTT

 – Mã của cơ quan thuế là dải ký tự bao gồm 23 ký tự.
 – Trong
đó 20 tự được chia làm 4 nhóm 3 tự dấu gạch ngang ().
 – Mã của cơ quan thuế trên
HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có thể thiết lập cho nhiều máy tính tiền tại một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh, đơn vị phụ thuộc đảm bảo tính duy nhất của từng hóa đơn.

                                          C1C2 C3C4 C5C6C7C8C9 C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C20
C1: chữ cái M cố
định
thể hiện dấu
hiệu
nhận biết
HDDT
được khởi
tạo
từ MTT theo
quy
định tại Điều
4
Thông số
78
/2021/TTBTC.
C2: hiệu
được
gắn cố định
thể
hiện loại hóa
đơn
điện tử từ 1
đến
6 theo quy
định
tại Điều 4
Thông
số
78
/2021/TTBTC.
C3C4: 02 số
cuối
của năm phát
hành
hóa đơn
được
sinh tự động
từ
phần mềm bán
hàng
của NNT.
C5C6C7C8C9:
một
chuỗi 05
tự
do CQT cấp
theo
hình thức tự
sinh
từ hệ thống
HĐĐT
của CQT
đảm
bảo tính duy
nhất
.
C10C11C12C13
C
14C15C16C17
C
18C19C20:
chuỗi 11 số
được
tự sinh từ
phần
mềm bán
hàng
đảm bảo tính
duy
nhất.

 

3. Ký hiệu HĐĐT khởi tạo từ MTT

Lưu ý:

 a. của CQT (C1C2) thực hiện theo quy định tại Quyết định 1391/QĐTCT

 Ví dụ:
M1 HĐĐT khởi tạo từ MTT GTGT
M2 HĐĐT khởi tạo từ MTT Bán hàng

 b. Ký hiệu hóa đơn thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC

 Ví dụ:
1C23TAA GTGT HĐĐT của CQT
1C23MAA GTGT HĐĐT khởi tạo từ MTT

 c. Đối với các doanh nghiệp đang sử dụng tem, vé, thẻ điện tử

Theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và có sử dụng máy tính tiền thì khi đăng ký sử dụng dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, doanh nghiệp vẫn sử dụng ký hiệu tem, vé, thẻ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

dụ:
hiệu đối với tem, vé, thẻ điện tử hóa đơn giá trị gia tăng: 5C23GYY
hiệu đối với tem, vé, thẻ điện tử hóa đơn bán hàng: 5C23HYY

– Lưu ý: quan thuế cấp 5 tự định danh NNT theo hình thức tự sinh từ hệ thống HĐĐT không thay đổi để đảm bảo tính duy nhất. Kể cả trường hợp NNT đăng thay đổi thông tin hoặc ngừng sử dụng rồi tiếp tục sử dụng

4. Lộ trình triển khai

Giai đoạn 1: 15/12/2022 – 31/03/2023

Đảm bảo hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

–  Giai đoạn 2: được tiếp tục thực hiện từ ngày 01/04/2023

5. Đối tượng triển khai áp dụng

 a. Quyết định 1391/QĐTCT

Tại khoản 2 Điều 2 Quy trình quản HĐĐT của CQT khởi tạo từ máy tính tiền quy định:
2. Hóa đơn điện tử của quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền được quản theo quy trình này hóa đơn theo quy định tại Điều 89 Luật Quản thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐCP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐCP Điều 8 Thông số 78/2021/TTBTC được thể hiện dạng dữ liệu điện tử.

 b. Luật Quản thuế 38/2019/QH14

Tại khoản 1 Điều 89 Luật Quản thuế quy định:
1. Hóa đơn điện tử hóa đơn hoặc không của quan thuế được thể hiện dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển
dữ
liệu điện tử với quan thuế.

Tại khoản 2 Điều 90 Luật Quản thuế quy định:
Trường hợp người bán sử dụng máy tính tiền thì người bán đăng sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với quan thuế.

 c. Đối tượng triển khai hddt khởi tạo từ máy tính tiền

Đối tượng triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền doanh nghiệp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khai, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng, sử dụng máy tính tiền (MTT).

 – MTT kết nối chuyển dữ liệu đến CQT HĐĐT in từ MTT HĐĐT hoặc không của CQT thì NNT được lựa chọn thêm hình thức HĐĐT của CQT khởi tạo từ MTT kết nối chuyển dữ liệu đến CQT.

 – MTT chưa kết nối chuyển dữ liệu đến CQT thì phải đăng sử dụng HĐĐT của CQT khởi tạo từ MTT kết nối chuyển dữ liệu đến CQT

Công văn 15461/CTTPHCMTTHT hướng dẫn 4 nhóm đối tượng triển khai HĐĐT của quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1:

6. Đăng ký, sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

– Đăng ký sử dụng

Lập hóa đơn theo quy định tại Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐP Điều 8 Thông số 78/2021/TTBTC.

Có trách nhiệm sử dụng dải ký tự mã của cơ quan thuế cấp khi lập hóa đơn đảm bảo liên tục duy nhất

Chuyển dữ liệu HĐĐT cho CQT ngay trong ngày thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

DN, HKD đăng sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo mẫu 01/ĐKTĐHĐĐT Phụ lục IA Nghị định 123/2020/NĐCP.

DN, HKD sử dụng HĐĐT thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền thì phải thực hiện đăng qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT.

Trường hợp thay đổi thông tin đã đăng sử dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin gửi lại quan thuế theo Mẫu số 01/ĐKTĐHĐĐT Phụ lục IA Nghị định 123/2020/NĐCP qua Hệ thống HĐĐT của Tổng cục Thuế, trừ trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐCP

GỬI DỮ LIỆU HĐĐT ĐẾN CQT:

7. Xử lý HDDT khởi tạo từ MTT có sai sót

Thực hiện theo Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐCP Điều 7 Thông 78/2021/TTBTC

NNT gửi dữ liệu thông báo HĐĐT sai sót Mẫu 04/SSHĐĐT đến CQT

8. Danh sách NNT sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

Danh sách NNT sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế Cổng điện tử, do đó người bán sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền sẽ được khách hàng người tiêu dùng lựa chọn để mua hàng lấy hóa đơn.

 

Trên là bài viết về Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để Quý khách có thể hiểu rõ một cách dễ dàng.

Quý khách có thể tham khảo thêm về các bài viết về hóa đơn điện tử tại đây

P.A Việt Nam cung cấp dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử CHỈ TRONG 30S NHANH CHÓNG | TIẾT KIỆM | AN TOÀN

https://hoadon30s.vn/

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version