Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Trỏ tên miền đến thư mục con trên hosting cPanel

Hướng dẫn trỏ tên miền đến thư mục con trên hosting cPanel

 

   Có thể trỏ miền chính của bạn đến một thư mục con trong public_html thay vì public_html chính nó. Mặc dù trên

hosting cPanel chưa hỗ trợ chỉnh sửa đường dẫn thư mục gốc cho tên miền chính, nhưng đây bài viết này sẽ hướng dẫn bạn

tự thực hiện.

 

   Để thiết lập miền chính của bạn để sử dụng thư mục con trên hosting cPanel của bạn, bạn sẽ cần thiết lập chuyển hướng trong tệp .htaccess trong thư mục public_html. Điều này để máy chủ biết rằng bất kỳ yêu cầu nào cho tên miền chính

của bạn sẽ được chuyển hướng đến một thư mục con trên public_html. Khách truy cập vào trang web của bạn sẽ không

thể biết rằng tên miền chính của bạn đang sử dụng một thư mục con. Họ sẽ thấy địa chỉ trang web là

http://www.yourdomain.com/index.php. Bạn có thể thêm mã sau vào tệp .htaccess của mình:

 

 

# .htaccess main domain to subfolder redirect
# Copy and paste the following code into the .htaccess file
# in the public_html folder of your hosting account
# make the changes to the file according to the instructions.

# Do not change this line.
RewriteEngine on

# Change yourdomain.com to be your main domain.
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?yourmaindomain.com$

# Change ‘subfolder’ to be the folder you will use for your main domain.
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/subfolder/

# Don’t change this line.
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

# Change ‘subfolder’ to be the folder you will use for your main domain.
RewriteRule ^(.*)$ /subfolder/$1

# Change yourdomain.com to be your main domain again.
# Change ‘subfolder’ to be the folder you will use for your main domain
# followed by / then the main file for your site, index.php, index.html, etc.

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?yourmaindomain.com$
RewriteRule ^(/)?$ subfolder/index.php [L]

 

Tham khảo các bài viết về dịch vụ hosting tại đây

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
Exit mobile version