Trước đây khi đăng ký tên miền tại VNNIC, tôi có được cấp giấy chứng nhận tên miền .vn. Tuy nhiên vì sao hiện tại thì tôi không được cấp giấy chứng nhận cho tên miền mới đăng ký?

  • Saturday 12/03/2016

Trong giai đoạn trước đây, VNNIC có triển khai chính sách cung cấp giấy chứng nhận tên miền .vn gửi cho các NĐK và NĐK gửi cho chủ thể tên miền. Tuy nhiên, hiện tại VNNIC đã dừng chính sách này. VNNIC xác định chủ thể của tên miền qua kênh Whois tra cứu thông tin tên miền tại địa chỉ whois.vn và trong hồ sơ đăng ký tên miền của chủ thể được lưu giữ tại Nhà đăng ký quản lý tên miền “.vn” đó. Bạn có thể thông qua 02 kênh này để xác định chủ thể của tên miền. Trong trường hợp các cơ quan chức năng cần NĐK xác nhận về việc xác thực thông tin, khi đó Bạn làm việc NĐK để hỗ trợ việc cấp giấy chứng nhận tên miền .vn.