Tự động gửi một bản sao của thư mà bạn gửi đi (CC, BCC)

  • Saturday 26/12/2020

Trước tiên bạn sẽ cần tạo một quy tắc để tự động gửi một bản sao gửi riêng (Cc) của tất cả các thông điệp email mà bạn gửi.

Quy tắc cụ thể này được gọi là một quy tắc phía máy khách. Quy tắc phía máy khách sẽ chạy chỉ trên máy tính mà nó sẽ được tạo ra và chỉ có thể chạy nếu Outlook đang chạy. Nếu bạn gửi email bằng cách dùng tài khoản email của bạn trên máy tính khác, quy tắc sẽ không chạy từ máy tính đó cho đến khi nó đã được tạo ra trên máy tính đó. Bạn phải tạo cùng một quy tắc này trên mỗi máy tính mà bạn có ý định sử dụng nó.

Tạo quy tắc

– Trong thư, trên trang đầu tab, trong nhóm di chuyển , hãy bấm quy tắc > quản lý quy tắc & cảnh báo.

Hộp thoại quy tắc và cảnh báo xuất hiện.

– Trên tab Quy tắc email , hãy bấm Quy tắc mới.

– Trong Trình hướng dẫn quy tắc, dưới bắt đầu từ quy tắc trống, bấm áp dụng quy tắc cho thư tôi gửi.

– Bấm tiếp theo, sau đó bấm tiếp theo một lần nữa.

– Một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện, thông báo cho bạn quy tắc này sẽ áp dụng cho mỗi thư bạn gửi. Bấm .

– Bên dưới bước 1: chọn hành động, chọn hộp kiểm Cc thư đến những người hoặc nhóm công cộng

– Bên dưới bước 2: sửa mô tả quy tắc (bấm một giá trị gạch chân), hãy bấm mọi người hoặc nhóm công cộng.

– Trong hộp thoại Quy tắc địa chỉ , bấm vào tên hoặc nhóm, sau đó bấm đến. Lặp lại bước này cho đến khi tất cả các tên hoặc nhóm mà bạn muốn thêm được bao gồm trong hộp đến .

– Bấm OK.

– Trong Trình hướng dẫn quy tắc, bấm tiếp theo và sau đó bấm tiếp lần nữa.

– Bên dưới bước 1: xác định tên cho quy tắc này, nhập tên mà bạn sẽ nhận ra cho quy tắc này.

– Trong bước 2: thiết lập tùy chọn quy tắc, chọn hộp kiểm bật quy tắc này .

– Bấm Kết thúc.

– Bạn sẽ thấy một thông báo rằng quy tắc sẽ chạy chỉ khi bạn kiểm tra email của bạn trong Outlook. Bấm OK.

Bây giờ mỗi lần bạn gửi thư, dù là thư mới, trả lời một hoặc một thư mà bạn đang chuyển tiếp, những người hoặc nhóm mà bạn đã xác định trong quy tắc sẽ tự động được thêm làm người nhận Cc. Bạn sẽ không thấy tên của những người hoặc nhóm trên dòng Cc khi bạn soạn thư, nhưng mọi người nhận thư sẽ thấy những tên này.