[Chat30s] Tùy chỉnh nút Chat theo thiết kế riêng của từng Website

  • Tuesday 09/10/2018

Đây là tính năng cho phép Quý khách có thể tùy biến sử dụng nút chat (hỗ trợ online) theo thiết kế riêng của Website mà không phụ thuộc vào các icon/thanh chat mặc định hệ thống cung cấp.

Với tính năng này. Quý khách có thể thiết kế nút “Chat Online” ở bất vị trí nào trên website.

Để sử dụng, Quý khách cần loại bỏ script cài đặt livechat vào website nếu trước đó đã chèn vào. Sau đó Quý khách thực hiện các bước sau:

Bước 1 : Chèn đoạn javascript sau vào thẻ <head> của website

Dành cho ngôn ngữ Tiếng Việt : <script id=”live_chat_30s” type=”text/javascript” src=”https://livechat.pavietnam.vn/js/script_3rth.min.js” data-lang=”vi”></script>

Dành cho ngôn ngữ Tiếng Anh : <script id=”live_chat_30s” type=”text/javascript” src=”https://livechat.pavietnam.vn/js/script_3rth.min.js” data-lang=”en”></script>

 

**Hệ thống cho phép tùy chỉnh kích thước bề rộng và vị trí của khung chat trực tiếp ngay trên script

  • chỉnh chiểu rộng với tham số : data-width=”xxx” . Trong đó xxx là 1 con số >=300, đơn vị tính bằng pixelVD: muốn set bề rộng là 400px thì khai báo data-width=”400″ . Script đầy đủ sẽ như sau : <script id=”live_chat_30s” type=”text/javascript” src=”https://livechat.pavietnam.vn/js/script_3rth.min.js” data-lang=”vi” data-width=”400″></script>
  • Chỉnh vị trí hiện thỉ chatbox với tham số : data-position=”top right bottom left” .
    Trong đó ‘top’ là cách lề trên, ‘right’ là cách lể phải, ‘bottom‘ là cách lề dưới, ‘left’ là cách lề trái .
    Nhập giá trị các mục top,right,bottom,left là con số (giá trị tính bằng pixel), nhập ‘0’ là không thiết lập. Vị trí khung chatbox sẽ dựa vào thiết lập trong trang quản trị để tùy chỉnh.VD: muốn thiết lập chatbox hiển thị cách lề phải 100px thì khai báo như sau : data-position=”0 100 0 0″
    Script đầy đủ : <script id=”live_chat_30s” type=”text/javascript” src=”https://livechat.pavietnam.vn/js/script_3rth.min.js” data-lang=”vi” data-position=”0 100 0 0″></script>

 

 

Bước 2 : Tại vị trí nút chat trên website muốn tích hợp chức năng chat. Quý khách thêm sự kiện OnClick trên đối tượng và gọi đến function “click_chat_30s()” . Script đầy đủ : <element onclick=”click_chat_30s()”>

VD:

<button onclick=”click_chat_30s()”>Chat Now</button>

<img src=”…….” onclick=”click_chat_30s()”>

Nếu Quý khách có nhu cầu thiết lập nút tắt chat riêng thì có thể sử dụng bằng cách gọi đến function “close_chat_30s()” . Script đầy đủ : <element onclick=”close_chat_30s()”>

VD: <button onclick=”close_chat_30s()”>Close Chat</button>

 

 

Tham khảo các dịch vụ Chat30s – Live Chat tại P.A
https://chat30s.com/
Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ Chat30s – Live Chat tại đây