Vòng đời tên miền Quốc tế

  • Wednesday 07/12/2016

Chú thích:

  • – Người sử dụng chỉ có thể đăng ký khi tên miền ở trạng thái tự do.
  • – Thời gian cho phép duy trì tối đa là 10 năm, tối thiểu là 1 năm.
  • – Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 30 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền. (Theo chính sách của P.A Việt Nam).
  • – Sau 30 ngày kể từ khi tên miền hết hạn. Tên miền sẽ được chuyển sang trạng thái gia hạn với giá cao. Trong vòng 35 ngày kế tiếp chủ thể có quyền gia hạn tên miền với giá cao (Theo chính sách của P.A Việt Nam).
  • – Sau 35 ngày kể từ khi tên miền chuyển sang trạng thái gia hạn với giá cao. Nếu chủ thể tên miền không gia hạn với giá cao thì tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xóa trong 5 ngày kế tiếp.
  • – Sau 5 ngày kể từ khi chuyển tên miền sang trạng thái xóa, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái cho phép đăng ký mới.