WEB ASP.NET bị lỗi “405 – HTTP verb used to access this page is not allowed”

  • Saturday 20/06/2020

Bạn chỉ cần disable WebDAV cho site là được.

Cách 1 : vào IIS -> remove WebDAVModule ra khỏi mục Modules và HandlerMapping

Cách 2 : Add vào web.config theo cấu trúc

<system.webServer>
<modules>
<remove name="WebDAVModule" />
</modules>
  <handlers>
     <remove name="WebDAV" />
  </handlers>
</system.webServer>