[Web30s – Add-on] Hướng dẫn sử dụng Coupon và Voucher

  • Wednesday 28/08/2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ADDON COUPON – VOUCHER

=== COUPON ===

1. Tạo mới coupon: Quản lý khuyến mãi > Coupon > Thêm mới

Quý khách sẽ điền 2 dòng Thông tin cơ bản và Thời gian.

Trong đó Thông tin cơ bản gồm có 7 ô nhập gồm:

+ Tạo mã (Bắt buộc): Tạo mã nhập cho khách hàng.
+ Loại giảm: Giảm giá theo % hay VNĐ.
+ Giá trị giảm (Bắt buộc): Nhập giá trị Quý khách muốn giảm.
+ Lượt sử dụng: Mặc định không giới hạn lần sử dụng. Nếu Quý khách muốn giới hạn số lượt sử dụng chỉ cần bỏ dấu tick và nhập số lần ở ô bên cạnh.
+ Giá trị đơn hàng tối thiểu: là giá trị đơn hàng ít nhất được áp dụng mã này. Ví dụ: Quý khách nhập 200 000 VNĐ thì khách hàng khi mua hàng phải bằng hoặc lớn hơn mã Quý khách tạo thì mới áp dụng được khuyến mãi này.
+ Lượt đã sử dụng: Mặc định là 0. Đây là ô sẽ thông báo cho Quý khách trong tương lai. Để Quý khách có thể theo dõi đơn hàng sử dụng mã.
Trạng thái: Có 3 lựa chọn gồm Hoạt động/Tạm dừng/Không hoạt động. Tùy trạng thái tương ứng mà Quý khách chọn sẽ lần lượt là kích hoạt sử dụng mã/ tạm ngưng mã/ dừng hoạt động mã.
Thời gian:
+ Thời gian áp dụng: Mặc định sẽ lấy ngày hiện tại. Quý khách có thể tùy chỉnh ngày áp dụng mã.
+ Thời gian hết hạn: Mặc định là không giới hạn. Quý khách chỉ cần bỏ dấu tick bên phải là có thể đặt thời gian sử dụng mã.
* Sau khi Quý khách nhập tất cả các trường. Quý khách nhấn Lưu dữ liệu.  Hệ thống sẽ thông báo tạo thành công.
2. Danh sách coupon: Quản lý khuyến mãi > Coupon > Danh sách
Hiển thị thông tin coupon theo các trường dữ liệu đã khởi tạo

=== VOUCHER ===

1. Tạo mới voucher: Quản lý khuyến mãi > Voucher > Thêm mới

Quý khách sẽ điền 2 dòng Thông tin cơ bản và Thời gian

2. Danh sách voucher: Quản lý khuyến mãi > Voucher > Danh sách

Hiển thị thông tin coupon theo các trường dữ liệu đã khởi tạo

Rate this post