Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Web30s] Hướng dẫn sử dụng Admin Web30s – Quản lý phiên bản sản phẩm (v1)

Hướng dẫn sử dụng phiên bản sản phẩm admin Web30s
(Thêm / Cập nhật)

1. Cấu hình thuộc tính sản phẩm.

– Quý khách vào Thêm / Cập nhật sản phẩm >> click vào nút “Cấu hình thuộc tính” như hình bên dưới:

– Quý khách sẽ thấy các thuộc tính dành cho sản phẩm trong Màn hình cấu hình thuộc tính:

Tại trang này Quý khách có thể thêm thuộc tính cho sản phẩm của mình

– Quý khách Cấu hình thuộc tính hoàn tất thì Quý khách click nút Lưu dữ liệu để lưu lại các chỉnh sửa của mình.

2. Quản lý phiên bản

2.1. Thêm phiên bản

– Quý khách vào Thêm / Cập nhật sản phẩm >> click vào nút “Thêm phiên bản” như hình bên dưới:

– Tại Màn hình thêm phiên bản, Quý khách sẽ có thể cấu hình các thuôc tính cho phiên bản sản phẩm:

– Thao tác hoàn tất, Quý khách chú ý click vào nút Lưu dữ liệu để không bị mất các thông tin đã cấu hình.

2.2 Cập nhật phiên bản

– Tại trang Thêm / Cập nhật sản phẩm, Quý khách sẽ thấy Danh sách các phiên bản đã tạo, Quý khách click vào nút Cập nhật để thực hiện thay đổi thuộc tính:

 

2.3 Danh sách phiên bản

Có thể edit nhanh các thông tin phiên bản trên danh sách phiên bản.

(*) Lưu ý:

P.A Việt Nam

Rate this post
Exit mobile version