[Web30s – Add-on] Hướng dẫn sử dụng Admin Web30s – Quản lý vận chuyển – Xử lý đơn hàng có vận chuyển

  • Tuesday 07/08/2018

[ADDON] QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN

XỬ LÝ ĐƠN HÀNG CÓ VẬN CHUYỂN

——————-

I. Quản lý đơn hàng:

– Ở mục Quản lý đơn hàng > vào ​Danh sách đơn hàng​:

+ Nếu đơn hàng có vận chuyển, cột Tác vụ sẽ hiện biểu tượng . Click vào nếu muốn xem chi tiết vận đơn.

+ Để xem chi tiết đơn hàng, nhấp vào biểu tượng .

+ Trang chi tiết đơn hàng sẽ hiển thị thông tin cơ bản của đơn vị vận chuyển mà khách hàng đặt hàng chọn ở mục THÔNG TIN THANH TOÁN VÀ GIAO HÀNG. Để xem chi tiết vận đơn của đơn hàng, click vào nút (xem chi tiết)

Hình trang Chi tiết đơn hàng

– Lịch sử đơn hàng:

+ Là nơi ghi lại tất cả các hoạt động của 1 đơn hàng. Bao gồm: ghi chú đơn hàng, trả lời đơn hàng, trạng thái đơn hàng.

Lưu ý: Những đơn hàng có thể tạo vận đơn tự động cũng sẽ cập nhật tự động trạng thái đơn hàng ở đây. Và cũng sẽ ghi log lại quá trình cập nhật (từ đơn vị vận chuyển).

II. Quản lý vận chuyển:

* Danh sách đơn hàng vận chuyển:

– Liệt kê danh sách các đơn hàng có vận chuyển.

– Mã ĐH (Mã đơn hàng): liên kết tới mục Quản lý đơn hàng

– Mã vận đơn:

+ Đơn hàng là shop tự giao hàng thì sẽ hiển thị biểu tượng dấu gạch ngang ‘-‘ ở cột Mã vận đơn

+ Đơn hàng có dịch vụ vận chuyển:

  • Khi chưa có mã vận đơn sẽ hiển thị biểu tượng dấu

  • Khi đã có mã vận đơn sẽ hiển thị mã vận đơn của dịch vụ vận chuyển tương ứng. Ví dụ: Mã vận đơn

+ Tổng tiền khách trả: là tổng tiền vận chuyển mà khách hàng phải thanh toán cho chủ shop.

+ Tổng tiền thực tế: là tổng tiền vận chuyển thực tế mà chủ shop phải thanh toán cho dịch vụ vận chuyển.

+ Tác vụ: để hủy 1 vận đơn bất kỳ sau khi đã tạo vận đơn, Quý khách có thể nhấn vào biểu tượng Hủy vận đơn để hủy đơn hàng nhanh chóng. Sau khi hủy, trạng thái vận đơn sẽ cập nhật thành Hủy vận đơn và không thể thay đổi được nữa.

* Chi tiết đơn hàng vận chuyển: nhấn vào biểu tượng  để xem chi tiết


+ MÃ VẬN ĐƠN:

  • Nếu có dịch vụ vận chuyển sẽ hiển thị:

Sau khi nhấp vào tạo vận đơn sẽ hiển thị mã vận đơn (nếu thành công)

  • Nếu shop tự giao hàng sẽ hiển thị:

Shop tự giao hàng sẽ không có tính năng tạo vận đơn.

+ THÔNG TIN VẬN CHUYỂN:

Hiển thị chi tiết phí vận chuyển và phí thu hộ khách trả và thực tế.

+ Chỉnh sửa vận đơn: cập nhật trạng thái và nhập ghi chú cho vận đơn.

Nếu đơn hàng đã tạo mã vận đơn sẽ hiển thị nút Hủy vận đơn.

+ Lịch sử: hiển thị chi tiết các thao tác trên vận đơn.

LƯU Ý:

– Khi vận đơn cập nhật trạng thái ​‘Đang phát hàng’​ ,  ‘Đã phát thành công’, ​ ​ ‘Hủy vận đơn ‘ thì tương ứng bên Quản lý đơn hàng cũng sẽ cập nhật trạng thái ‘Đang giao hàng’, ‘Đã nhận hàng’, ​ ‘Hủy đơn hàng’.

Rate this post