[Web30s] Hướng dẫn sử dụng CKFinder

  • Wednesday 13/12/2017

Giao diện CKFinder

1. Folders Pane (khu vực cây thư mục): cho phép Quý khách xem các thư mục Quý khách có thể thao tác ở dạng cây. Các thư mục được sử dụng để tổ chức và phân loại các tập tin của Quý khách.

Có 3 thư mục chính là files, images members.

Thư mục files hỗ trợ chủ yếu để lưu trữ có tập tin chung ngoại trừ các tập tin liên quan đến hình ảnh.

Thư mục images hỗ trợ chủ yếu để lưu trữ các tập tin liên quan đến hình ảnh.

2. Files Pane (khu vực hiển thị các file trong thư mục được chọn): liệt kê ra các tập tin có sẵn trong thư mục Quý khách đã chọn.

3. Toolbar (thanh công cụ): hỗ trợ để các tác vụ cơ bản của 1 phần mềm upload file.

Gồm có các công cụ:

Tải lên: mở cửa sổ tải lên có thể được sử dụng để thêm tập tin mới vào thư mục hiện tại.

Tạo thư mục con: tạo thư mục con cho thư mục đang mở.

Phóng to cửa sổ: sẽ phóng to form CKFinder ra toàn màn hình.

Lọc: dùm để tìm kiếm file theo tên file.

Thiết lập: dùng để tuỳ chỉnh việc hiển thị trên form CKFinder.

4. Context Menu: một trình đơn bật lên khi chuột phải vào tập tin thực hiện các xử lý vào vào tập tin đang được chọn. Các tùy chọn có sẵn trong context menu sẽ thay đổi tự động tùy thuộc vào tập tin được chọn.

Chọn: chọn tập tin cần chèn.

Đổi kích thước: đổi kích thước cho ảnh đang chọn.

Xem: mở to hình lên theo đúng kích thước dạng cửa sổ popup.

Tải về: tải file đang chọn về thiết bị đang truy cập trang admin.

Chỉnh sửa: chỉnh sửa file đang chọn.

Đổi tên: thay đổi tên của tập tin đang chọn.

Xóa: xóa vĩnh viễn tập tin.

Lưu ý: khi Quý khách upload ảnh qua CKFinder, CKFinder sẽ giới hạn chiều rộng tối đa là 1600 pixel và chiều cao là 1200 pixel ạ.

Rate this post