[Web30s] Hướng dẫn sử dụng trang Admin Web30s – Quản lý bài viết

  • Friday 29/12/2017

Quản lý tin tức

1. Thiết lập:

Phần này để chỉnh sửa tên menu sản phẩm hiển thị trên thanh menu.

2. Chủ đề: phần này tương tự với danh mục của sản phẩm.

Để thêm chủ đề Quý khách chọn vào Thêm chủ đề sau đó điền các thông tin cần thiết.

Phần Thuộc chủ đề nếu Quý khách tạo chủ đề cấp 1 Quý khách không thao tác ở phần này ; nếu Quý khách tạo chủ đề cấp 2 Quý khách vui lòng chọn chủ đề cấp 1 chứa danh mục này.

Quý khách có thể tham khảo link https://kienthuc.pavietnam.vn/article/Web30s/Web30s–Huong-dan-quan-ly-Tin-Tuc-Chu-de-bai-viet.html để quản trị.

Nếu Quý khách cần xóa nhiều chủ đề, Quý khách cần đánh dấu vào ô ở đầu chủ đề cần xóa sau đó chọn cập nhật sẽ xóa các chủ đề được chọn.

Ở phần số thứ tự, Quý khách đánh số càng nhỏ cho chủ đề nào thì chủ đề sẽ càng được ưu tiên, số 0 là ưu tiên nhất.

3. Bài viết

A. Thêm bài viết: trang để tạo tin tức mới cho website

Quý khách có thể tham khảo 2 bài viết bên dưới để tạo tin tức dễ dàng.

Upload ảnh và file: https://kienthuc.pavietnam.vn/article/Web30s/[Web30s]-Huong-dan-su-dung-CKFinder.html

Sử dụng ô nhập liệu: https://kienthuc.pavietnam.vn/article/Web30s/[Web30s]-Huong-dan-su-dung-CKEditor.html

B. Danh sách bài viết:

Trang này là phần quản lý tất cả bài viết tin tức, 1 trang sẽ hiển thị 20 tin tức, nếu nhiều hơn thì sẽ sang trang tiếp theo.

Có 7 cột là Xoá, STT, Tiêu đề, Hình ảnh, Đặc điểm, Hiển thị, Tác vụ

  • Xoá: khi Quý khách chọn vào ô vuông tại tin tức nào, khi nhấn cập nhật sẽ xoá tin tức đó, nếu chọn vào ô vuông bên cạnh chữ Xoá sau đó nhấn cập nhật thì sẽ xoá tất cả tin tức trong trang đang chọn (tối đa 20 sản phẩm).

  • STT: dùng để sắp xếp các tin tức, số càng lớn sẽ càng được ưu tiên, tin tức có số lớn nhất sẽ được ưu tiên nhất.

  • Tiêu đề: hiển thị Tên bài viết (SEO Title) của tin tức, Quý khách có thể sửa tên tin tức tại danh mục tin tức sau đó cập nhật, không cần vào trang chỉnh sửa chi tiết của tin tức này.

  • Hình ảnh: hiển thị ảnh đại diện của tin tức.

  • Đặc điểm: có 2 phần

– Phía trên là chọn tin mới, tin nổi bật, tin chạy, tin hot ; nếu trên giao diện Quý khách có phần này, Quý khách chọn vào đặc điểm nào thì tin tức sẽ hiển thị ở phần đó.

– Phía dưới là chọn danh mục tin tức, nếu Quý khách chưa chọn danh mục hoặc đổi lại danh mục có thể đổi trực tiếp tại đây sau đó nhấn cập nhật.

  • Hiển thị: tuỳ chọn cho phép tin tức có hiển thị trên website không.

  • Tác vụ: có 2 nút là chỉnh sửa và xoá

– Nhấn chỉnh sửa sẽ vào trang chỉnh sửa của bài viết đang chọn.

– Nhấn xoá sẽ xoá tin tức đang chọn.

Rate this post