[Web30s] Hướng dẫn sử dụng trang Admin Web30s – Quản lý banner

  • Thursday 28/12/2017

Quản lý banner

1. Danh mục: Quý khách có thể vào phần này để đổi tên banner lại để dễ quản lý.

2. Banner: có 7 cột

  • Xóa: tương tự với phần xoá của danh sách sản phẩm.
  • STT: số banner cùng danh mục có số càng nhỏ sẽ càng được ưu tiên, số 0 là ưu tiên nhất.
  • Liên kết: dùng để gắn link khi click vào ảnh banner sẽ truy cập đến link này.
  • Thông tin: có 2 ô, trên là tiêu đề, dưới là mô tả, mỗi ô sẽ hiển thị 1 dòng chữ tại banner.
  • Hình ảnh: ảnh banner đã cập nhật.
  • Hiển thị: cho phép hiển thị hoặc ẩn trên website.
  • Tác vụ: có 2 nút cập nhật và xoá, tương tự với danh sách sản phẩm.

Có 4 loại banner thường hiển thị trên web30s gồm banner trái, phải, home và slider.

Tuỳ vào giao diện được cài đặt vào web30s mà có thể hiển thị đầy đủ hết 4 banner hay không và kích thước của các banner cũng khác nhau.