Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Web30s] Hướng dẫn sử dụng trang Admin Web30s – Quản lý banner

Quản lý banner

1. Danh mục: Quý khách có thể vào phần này để đổi tên banner lại để dễ quản lý.

2. Banner: có 7 cột

Có 4 loại banner thường hiển thị trên web30s gồm banner trái, phải, home và slider.

Tuỳ vào giao diện được cài đặt vào web30s mà có thể hiển thị đầy đủ hết 4 banner hay không và kích thước của các banner cũng khác nhau.

Rate this post
Exit mobile version