[Web30s] Hướng dẫn sử dụng trang Admin Web30s – Quản lý thư liên hệ

  • Friday 29/12/2017

Quản lý thư liên hệ

1. Thiết lập

Phần này là thiết lập dành cho trang menu liên hệ.

Có các thông tin bắt buộc là: Tiêu đề (SEO Title) ; Đường dẫn (SEO URL) và Email nhận liên hệ.

Phần bản đồ trong menu liên hệ Quý khách cấu hình ở phần Danh sách bản đồ

Mặc định sẽ có 1 bản đồ cho Quý khách cấu hình, Quý khách vui lòng chọn vào chỉnh sửa > điền địa chỉ vào ô Địa chỉ ; bản đồ sẽ tự động hiển thị theo địa chỉ nhập vào, nếu chưa chính xác Quý khách vui lòng chỉnh sửa lại tọa độ ; Latitude Quý khách điền số thứ nhất của tọa độ, Longitude Quý khách điền số thứ hai của tọa độ.

https://kb.pavietnam.vn/web30s-huong-dan-them-toa-do-google-map-cho-trang-lien-he.html

2. Danh sách liên hệ

Khi Quý khách tạo liên hệ trên website sau khi nhấn gửi thông tin thì thông tin sẽ chuyển về phần này và gửi mail đến email nhận liên hệ của website.

Rate this post