[Web30s] Hướng dẫn sử dụng trang Admin Web30s – Quản lý trang đơn

  • Thursday 28/12/2017

Quản lý trang đơn

1. Thêm trang đơn: 

2. Danh sách trang đơn: hiển thị danh sách các bài viết trang đơn