Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Web30s] Hướng dẫn sử dụng trang Admin Web30s – Quản lý trang đơn

Quản lý trang đơn

1. Thêm trang đơn: 

2. Danh sách trang đơn: hiển thị danh sách các bài viết trang đơn

4.7 / 5 ( 12 bình chọn )
Exit mobile version