Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Web30s] Hướng dẫn tạo tính năng cho sản phẩm

CHỨC NĂNG TÍNH NĂNG SẢN PHẨM CỦA WEB30S

Tính năng của sản phẩm là phần hỗ trợ thêm khi sản phẩm của Quý khách có nhiều lựa chọn sản phẩm có giá tiền sản phẩm thay đổi theo lựa chọn

Ví dụ: sản phẩm của Quý khách là loa có các lựa chọn là màu đỏvàng (tính năng cuối sẽ tạo cho sản phẩm đang cần gắn)

Quý khách đang có nhiều loại loa ví dụ: màu đỏ, màu vàng ; màu đỏ là giá thấp nhất, màu vàng giá cao hơn thì sản phẩm Quý khách tạo ra mặc định sẽ theo màu đỏ.

 

Đầu tiên Quý khách cần tạo tính năng cấp 1, tính năng này sẽ quyết định loại hiển thị của tính năng cấp 2.

Có 3 loại là Hiển thị mặc định, Hiển thị ảnhSelect box.

Sau đó Quý khách tạo tính năng cấp 2 và chọn chủ đề là tính năng cấp 1 muốn điều khiển tính năng cấp 2 này.

Ví dụ: Quý khách tạo tính năng cấp 1 là Màu sắc thì Quý khách tạo 2 tính năng cấp 2 là Đỏ và Vàng

Danh sách tính năng sau khi tạo

Sản phẩm sẽ gắn tính năng – Loa

Loại tính năng 1 Hiển thị mặc định:

Quý khách chọn vào tính năng cấp 1 là Màu sắc.

Quý khách chọn Hình đại diện là Hiển thị mặc định.

Quý khách đánh dấu vào tính năng cấp 1 là Màu sắc và đánh dấu tiếp vào tính năng muốn hiển thị.

Sau đó điền giá vào các tính năng cấp 2 muốn hiển thị.

Giá của sản phẩm đang theo loa màu đỏ, với loa màu vàng sẽ tăng giá, thí dụ là 50,000đ.

Màu đỏ

Màu vàng

Khi thêm giỏ hàng sẽ có hiển thị tính năng đã chọn và giá tiền cộng thêm (tính năng màu đỏ và giá cộng thêm 50000 đồng)

Loại tính năng 2 Hiển thị ảnh:

Quý khách chọn vào tính năng cấp 1 là Màu sắc.

Quý khách chọn Hình đại diệnHiển thị ảnh.

Quý khách đánh dấu vào tính năng cấp 1 là Màu sắc.

Sau đó điền giá vào các tính năng cấp 2 muốn hiển thị.

Quý khách sẽ thêm hình cho các tính năng cấp 2 muốn hiển thị.

Hình này sẽ hiển thị thay hình đại diện hiện tại của sản phẩm khi chọn vào hình thu nhỏ của tính năng.

Giá của sản phẩm đang theo loa màu đỏ, với loa màu vàng sẽ tăng giá, thí dụ là 50,000đ.

Màu đỏ

Màu vàng

Khi thêm giỏ hàng sẽ có hiển thị tính năng đã chọn và giá tiền cộng thêm (tính năng màu đỏ và giá cộng thêm 50000 đồng)

Loại tính năng 3 Select box:

Quý khách chọn vào tính năng cấp 1 là Màu sắc.

Quý khách chọn Hình đại diện là Select box.

Sau đó điền giá vào các tính năng cấp 2 muốn hiển thị.

Giá của sản phẩm đang theo loa màu đỏ, với loa màu vàng sẽ tăng giá, thí dụ là 50,000đ.

Màu đỏ

Tính năng sẽ hiển thị theo dạng combobox xổ dọc để chọn.

Màu vàng

Khi thêm giỏ hàng sẽ có hiển thị tính năng đã chọn và giá tiền cộng thêm (tính năng màu đỏ và giá cộng thêm 50000 đồng)

4.7 / 5 ( 52 bình chọn )
Exit mobile version