[Web30s] – Hướng dẫn Thiết lập các loại Menu

  • Thursday 12/09/2019

Thao tác về thanh menu, Quý khách sẽ thực hiện tại trang Admin > Quản lý giao diện > Thiết lập menu.

1. Ẩn 1 menu khỏi thanh menu:

– Đầu tiên ở cột Menu chính, Quý khách sẽ trỏ chuột vào menu cần ẩn.

– Sau đó nhấn giữ chuột trái, kéo menu này sang khung Danh sách module, sau đó thả chuột và lưu dữ liệu.

2. Thêm 1 menu mới vào thanh menu:

– Đầu tiên ở cột Danh sách module, Quý khách sẽ trỏ chuột vào menu cần gắn hiển thị.

– Sau đó nhấn giữ chuột trái, kéo menu này sang khung Menu chính vào vị trí muốn sắp xếp ở thanh menu, sau đó thả chuột và lưu dữ liệu.

3. Đổi tên menu:

Ở cột Menu chính, ở cuối mỗi dòng menu sẽ có 1 icon bánh răng.

Quý khách muốn chỉnh sửa cho menu nào thì chọn vào bánh răng của menu đó.

Trong chỉnh sửa menu chi tiết sẽ có ô tiêu đề để Quý khách điền tiêu đề mới, sau đó Quý khách lưu dữ liệu.

Lưu ý: Nếu Quý khách vừa thao tác, kéo thả ẩn/hiển thị menu, Quý khách cần nhấn Lưu dữ liệu 1 lần, để hệ thống lưu lại.

Nếu chưa Lưu dữ liệu mà Quý khách đã chọn vào bánh răng, thì các thao tác kéo thả menu vừa thực hiện sẽ không được lưu trữ lại.

4. Menu loại Trang đơn:

Ở Menu chính + Danh sách module sẽ hiển thị tất cả bài trang đơn đang được bật hiển thị trong Admin > Quản lý trang đơn > Danh sách trang đơn.

5. Menu loại Quản lý sản phẩm và Bài viết: tương ứng với Admin > Quản lý sản phẩm và Admin > Quản lý bài viết

2 menu này có 1 chức năng là Kiểu hiển thị menu ngang, dùng để tạo thêm từ 2 menu loại Sản phẩm hoặc Bài viết.

Ở sản phẩm sử dụng Danh mục cấp 1 làm menu, ở bài viết  sử dụng chủ đề cấp 1 làm menu.

Tạo thêm menu loại Sản phẩm:

Ghi chú:

Danh mục cấp 1 là danh mục không nằm trong danh mục nào hết và được in đậm.

Danh mục cấp 2 là danh mục có danh mục cha là danh mục cấp 1.

Danh mục cấp 3 là danh mục có danh mục cha là danh mục cấp 2.

Bước 1:

Quý khách sẽ tạo mới 1 danh mục cấp 1 theo tên của menu đang hiển thị, ví dụ menu là Sản phẩm thì tạo là Sản phẩm.

Bước 2:

Quý khách sẽ chỉnh sửa các danh mục cấp 1 cũ, tại Thuộc danh mục, chọn là danh mục Sản phẩm vừa tạo.

Bước 3:

Tại Admin > Quản lý giao diện > Thiết lập menu ; Quý khách chọn vào bánh răng của menu Quản lý sản phẩm ; Quý khách đánh dấu vào Kiểu hiển thị menu ngang ; sau đó Lưu dữ liệu.

Quý khách kiểm tra trên giao diện web đang hiển thị menu Sản phẩm giống như lúc chưa cấu hình.

Bước 4:

Quý khách tạo thêm menu khác loại sản phẩm, thì Quý khách sẽ tạo mới danh mục cấp 1.

Ví dụ: tạo thêm menu là Dịch vụ, Quý khách sẽ tạo 1 danh mục cấp 1 tên là Dịch vụ.

Để sắp xếp các menu sản phẩm, tại Admin > Quản lý sản phẩm > Danh mục > Danh sách danh mục ; Quý khách sẽ đánh số thứ tự, với số lớn hơn, menu sẽ nằm trước.

Cách thực hiện đối với menu lại Bài viết, tương tự như Sản phẩm.

6. Menu loại Liên hệ:

Trang menu này sẽ hiển thị dữ liệu được thêm vào trong Admin > Quản lý thư liên hệ > Thiết lập.

7. Menu loại Danh sách tuỳ chỉnh:

Bản thân menu này sẽ không chạy link mà khi rê chuột vào sẽ xổ ra danh sách con được gắn vào.

Quý khách chọn vào bánh răng của menu này, tuỳ chỉnh tên menu và danh sách con.

Danh sách con gồm trang menu liên hệ và các trang đơn có bật hiển thị tại Admin > Quản lý trang đơn > Danh sách trang đơn.

8. Menu loại Link liên kết:

Menu này dùng để thực hiện chức năng mở menu sẽ chuyển đến 1 link liên kết chèn vào, thường dùng cho link ngoài web, hoặc các đường dẫn không gắn trực tiếp lên thanh menu được như bài viết landingpage trong Quản lý landingpage.

Quý khách chọn vào bánh răng của menu này và thêm link liên kết tại ô Nhập link liên kết.

Nếu link điền vào không có http hoặc https thì hệ thống sẽ hiểu là Quý khách muốn chèn link nội bộ của web, nên sẽ hiển thị không chính xác.

Ví dụ: tên miền web là https://web30s.vn và link chèn vào là https://www.youtube.com mà Quý khách điền thành youtube.com thì khi chọn vào menu sẽ mở thành link https://web30s.vn/youtube.com không chính xác.

9. Menu loại Thư viện ảnh:

Menu này sẽ hiển thị dữ liệu của Quản lý thư viện ảnh.

10. Menu loại Thư viện video:

Menu này sẽ hiển thị dữ liệu của Quản lý thư viện video.

 

Kết thúc hướng dẫn.

Cảm ơn Quý khách đã xem hướng dẫn và sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

PA Việt Nam

Rate this post