[Web30s – v.3] [Page-Editor] Bài 5: Danh sách các Widget hỗ trợ giao diện Web30s 3.0

  • Tuesday 28/04/2020

Danh sách các Widget hỗ trợ giao diện Web30s 3.0

Widget Menu

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget, Menu chính, Menu phụ.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung, Cấu hình widget.

3. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

4. Dữ liệu: Các trang đơn được tạo ở Trang & Menu.

Widget Hình ảnh

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung.

3. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget , Nhân bản.

4. Dữ liệu: có thể là:

  • Dữ liệu mặc định: Hình ảnh được tải lên từ quản lý tập tin, hình ảnh mẫu của Web30s.
  • Dữ liệu trang: Hình ảnh logo công ty trong Thiết lập website, Hình ảnh của trang chi tiết sản phẩm.
  • Dữ liệu widget: Hình ảnh của dữ liệu danh sách như danh sách sản phẩm, danh sách tin tức, …

Widget Nút bấm

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung.

3. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Chỉnh sửa nội dung, Liên kết, Nhân bản.

4. Dữ liệu: Tùy chỉnh.

Widget Tiêu đề

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung.

3. Tính năng dữ liệu: Dữ liệu.

4. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Chỉnh sửa nội dung, Liên kết , Nhân bản.

5. Dữ liệu: Dữ liệu tùy chỉnh hoặc liên kết từ database.

Widget Đoạn văn

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung.

3. Tính năng dữ liệu: Dữ liệu.

4. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Chỉnh sửa nội dung, Nhân bản.

5. Dữ liệu: Dữ liệu tùy chỉnh văn bản hoặc liên kết từ database.

Widget Hình hộp

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung.

3. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

Widget Kẻ ngang

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung.

3. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

Widget Kẻ dọc

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung.

3. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

Widget Youtube

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung, Cấu hình widget.

3. Tính năng dữ liệu: Dữ liệu.

4. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

5. Dữ liệu: Dữ liệu tùy chỉnh đường dẫn youtube hoặc liên kết từ database.

Widget Danh sách phân trang

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget, Giao diện cột widget, Giao diện phân trang.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung, Cấu hình widget, Cấu hình sự kiện.

3. Tính năng dữ liệu: Dữ liệu.

4. Tính năng riêng: Thêm widget.

5. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

6. Dữ liệu: Dữ liệu liên kết từ database có thể là sản phẩm, tin tức.

Widget Tab

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget, Giao diện tab, Giao diện nội dung.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung, Cấu hình widget.

3. Tính năng dữ liệu: Dữ liệu.

4. Tính năng riêng: Thêm widget, Chọn tab.

5. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

5. Dữ liệu: Dữ liệu liên kết từ database hoặc tùy chỉnh.

Widget Nhóm

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung.

3. Tính năng riêng: Thêm widget.

4. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

Widget Biểu mẫu liên hệ

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung.

3. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

Widget Shape

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung.

3. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

Widget Slider

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget, Giao diện cột widget, Giao diện thumbnails, Giao diện icon chuyển slide, Giao diện phân trang.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung, Cấu hình widget, Cấu hình sự kiện.

3. Tính năng dữ liệu: Dữ liệu.

4. Tính năng riêng: Thêm widget, Đổi slide.

5. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

6. Dữ liệu: Dữ liệu liên kết từ database

Widget Hotline

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình widget.

3. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

4. Dữ liệu: Tùy chỉnh dữ liệu số điện thoại.

Widget Bản đồ

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung.

3. Tính năng dữ liệu: Dữ liệu.

4. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

5. Dữ liệu: Dữ liệu tùy chỉnh

Widget Liên kết mạng xã hội

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget, Giao diện icon.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung, Cấu hình widget.

3. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

4. Dữ liệu: Dữ liệu tùy chỉnh.

Widget Chia sẻ mạng xã hội

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung, Cấu hình widget.

3. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

4. Dữ liệu: Dữ liệu tùy chỉnh

Widget Đa ngôn ngữ

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget, Giao diện icon.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung.

3. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

4. Dữ liệu: Dữ liệu theo add on ngôn ngữ.

Widget Trang Facebook

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung.

2. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget.

3. Dữ liệu: Dữ liệu theo add on Facebook box.

Widget Bình luận Facebook

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung, Cấu hình widget.

3. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget.

4. Dữ liệu: Dữ liệu theo gói thành công, phát triển.

Widget Thống kê truy cập

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget, Giao diện cột widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung, Cấu hình widget.

3. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

4. Dữ liệu: Dữ liệu theo database.

Widget Thẻ/Thanh điều hướng phụ

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget, Giao diện cột widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung.

3. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

4. Dữ liệu: Dữ liệu theo database.

Widget Menu phụ

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget, Giao diện cột widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung, Cấu hình widget.

3. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

4. Dữ liệu: Dữ liệu tùy chỉnh hoặc kết nối database.

Widget Cuộn trang

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget, Giao diện cột widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung.

3. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

Widget Đăng ký nhận tin

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Dữ liệu: Gồm widget nhóm, widget input, widget nút bấm đã được cấu hình sẵn sự kiện đăng ký nhận tin.

2. Không có tính năng cấu hình xóa widget.

Widget Từ khóa

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Tính năng giao diện: Giao diện Widget, Giao diện cột widget.

2. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung.

3. Tính năng dữ liệu: Dữ liệu.

4. Tính năng chung: Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Xóa widget, Ẩn widget, Nhân bản.

5. Dữ liệu: Dữ liệu kết nối ở database.

Widget Livechat PA

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

1. Dữ liệu: Dữ liệu gói add on LiveChat.

2. Widget tìm kiếm.

3. Dữ liệu: Gồm widget nhóm, widget input, widget nút bấm đã được cấu hình sẵn sự kiện tìm kiếm.

4. Không có tính năng cấu hình xóa widget

Trên đây là toàn bộ danh sách các Widget hỗ trợ cho giao diện phiên bản 3.0 của Web Doanh nghiệp.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

Bài viết Tham khảo:

[Web30s – v.3] [Page-Editor] Bài 1: Tổng quan chung

[Web30s – v.3] [Page-Editor] Bài 2: Khái niệm và thao tác Đoạn, Cột, Widget

P.A Việt Nam – Web30s