[Chat30s] Xem đánh giá mức độ hài lòng của Khách Hàng

  • Friday 17/11/2017

Livechat có hỗ trợ chức năng đánh giá mức độ hài lòng của Khách hàng. Khi kết thúc cuộc chat Khách hàng có thể đánh giá mức hài lòng, từ đó người quản lý cũng sẽ đánh giá được nhân viên của mình

Người quản trị có thể xem đánh giá của Khách hàng tại mục “Quản lý hệ thống” -> “Lịch sử chat” . Đánh giá sẽ từ 1 sao (*) -> 5 sao (*)