Xem header mail trên Microsoft Outlook 2016

  • Wednesday 26/08/2020

Để xem header mail trên Outlook. thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở mail cần xem header, click vào File

Bước 2: Click tiếp vào Properties

Bước 3: Header mail được hiển thị tại mục Internet Headers