Xem header mail trên webmail với giao diện AfterLogic

  • Wednesday 26/08/2020

Sau khi login webmail với giao diện AfterLogic, click vào mail cần kiểm tra, Click vào dấu 3 chấm , chọn View Message headers

 

Nội dung header sẽ hiển thị tương tự như sau: