Xem header mail trên webmail với giao diện MailEnable

  • Tuesday 08/09/2020

Sau khi login webmail với giao diện MailEnable, click vào mail cần kiểm tra, Click vào nút View Headers

 

Nội dung header sẽ hiển thị tương tự như sau: