Xem header mail trên webmail với giao diện Roundcube

  • Wednesday 26/08/2020

Sau khi login webmail với giao diện Roundcube, click vào mail cần kiểm tra, Click vào More , chọn Show source

 

Nội dung header sẽ hiển thị tương tự như sau: