Xem header mail trên webmail với giao diện WorldClient

  • Tuesday 03/11/2020

Sau khi login webmail WorldClient, click vào mail cần kiểm tra, Click View Source như hình sau: 

 

Nội dung header sẽ hiển thị tương tự như sau: