Xem thông tin Email Source trên ứng dụng Outlook

  • Monday 26/10/2020

Tổng quan

Trong khi điều tra các vấn đề về Gửi email, hình ảnh bị hỏng, tệp đính kèm, bạn cần phải xem lại Tiêu đề email. Để xem nguồn email trong Outlook, nó yêu cầu một quy trình cụ thể để hiển thị Tiêu đề Internet.

Quy trình này khác nhau đối với cấu hình Outlook được cài đặt trên Windows và trên macOS.

Giải pháp

** Windows

1. Mở ứng dụng Outlook và điều hướng đến thư mục cần thiết.

2. Bấm đúp vào email cần thiết để mở nó bên ngoài Reading Pane.

3. Nhấp vào File -> Propertie.

4. Sao chép nội dung Tiêu đề Internet và dán vào tài liệu trống (ví dụ: Notepad). Chia sẻ nó với sự hỗ trợ khi cần thiết.

** macOS

1. Khởi chạy ứng dụng Outlook và tìm email cần thiết.

2. Nhấp chuột phải vào thư -> View Source

3. Sao chép nội dung và dán vào tài liệu. Chia sẻ tệp với sự hỗ trợ nếu cần.

Thông tin thêm

Các email đã gửi sẽ không chứa các Tiêu đề dài dòng đầy đủ, so với các email đã nhận (thư mục Hộp thư đến). Kết quả đầu ra mẫu cho Email đã gửi:

Date: Mon, 17 Feb 2020 13:12:33 +0000
Subject: test4
X-User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0)
Gecko/20100101 Firefox/72.0
Message-ID: <1397188749-3051@mail.domain.com>
From: Vlad <vlad@domain.com>
To: John Doe <john@domain.com>
X-Priority: 3
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary=”=-AUp/aIJtE48spmyAMuUa”