Xử lý lỗi CENTOS 6 ERROR: YUMREPO ERROR: ALL MIRROR URLS ARE NOT USING FTP, HTTP[S] OR FILE

  • Friday 15/01/2021

Vấn đề

Khi thực hiện nâng cấp CentOS 6 với lệnh yum update gặp lỗi sau:

Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security
Setting up Update Process
Determining fastest mirrors
YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
Eg. Invalid release/repo/arch combination/
removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/x86_64/6/base/mirrorlist.txt
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: base

Nguyên nhân

CentOS 6 đã kết thúc vòng đời vào 30/11/2020. YUMcố gắng kết nối với các kho lưu trữ không dùng nữa. Vì vậy, chúng tôi cần cập nhật URL của kho lưu trữ không dùng nữa và trỏ đến vault.

Hướng xử lý

Bạn cần chỉnh  /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo và thay thế tất cả  mirrorlist

1. Đi tới  thư mục /etc/yum.repos.d/ :

# cd /etc/yum.repos.d/

2. Sao lưu lại file gốc:

# cp CentOS-Base.repo CentOS-Base.repo.old

3. Mở file và chỉnh sửa:

# vi CentOS-Base.repo

4.  Thay thế mirrorlist‘s

Với các thành phần dưới đây:

[base]
[updates]
[extras]

Theo mẫu sau:

[base]
name=CentOS-$releasever - Base
# mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os&infra=$infra
# baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
baseurl=https://vault.centos.org/6.10/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

# released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
# mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates&infra=$infra
# baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
baseurl=https://vault.centos.org/6.10/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

# additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
# mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras&infra=$infra
# baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
baseurl=https://vault.centos.org/6.10/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

5. Xóa cache yum

# yum clean all

6. Chạy lại update yum hoặc các câu lệnh khác liên quan yum:

# yum update

Bạn có thể fix được lỗi trên rồi