Xử lý lỗi khi yum trên CentOS 8 – Failed to download metadata for repo ‘AppStream’ [CentOS]

  • Friday 18/02/2022

Xử lý lỗi khi yum trên CentOS 8 AppStream

Bài viết này, hướng dẫn Quý khách fix lỗi Failed to download metadata for repo ‘AppStream’ [CentOS] trong quá trình sử dụng yum

[root@pavietnamcom ~]# yum update
CentOS-8 – AppStream 70 B/s | 38 B 00:00
Error: Failed to download metadata for repo ‘AppStream’: Cannot prepare internal mirrorlist: No URLs in mirrorlist

Bước 1: Đi tới thư mục /etc/yum.repos.d/

[root@pavietnamcom ~]# cd /etc/yum.repos.d/

Bước 2: Thực hiện command sau để điều chỉnh file cấu hình

[root@pavietnamcom ~]# sed -i 's/mirrorlist/#mirrorlist/g' /etc/yum.repos.d/CentOS-*
[root@pavietnamcom ~]# sed -i 's|#baseurl=http://mirror.centos.org|baseurl=http://vault.centos.org|g' /etc/yum.repos.d/CentOS-*

Bước 3: Thực hiện thao tác yum update

[root@pavietnamcom ~]# yum update -y

 

Chúc Quý khách thành công

Xem thêm các hướng dẫn khác về VPS, Server tại https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
tên miền id.vn biz.vn