Xử lý lỗi symlink(): No such file or directory Laravel

  • Wednesday 06/05/2020

Laravel là một PHP Framework mã nguồn mở miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell với phiên bản đầu tiên được ra mắt vào tháng 6 năm 2011. Laravel ra đời nhằm mục đích hỗ trợ phát triển các ứng dụng web, dựa trên mô hình MVC (Model – View – Controller).

Laravel hiện được phát hành theo giấy phép MIT, với source code được lưu trữ tại Gitthub.

Trong quá trình sử dụng bạn gặp lỗi symlink(): No such file or directory

Để  khắc phục lỗi trên, Bạn vào thư mục /public chạy lệnh:

rm storage

Vào thư mục root của laravel chạy lệnh bên dưới để tạo lại symlink cho storage

php artisan storage:link